ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2015

Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου αριθμ. 86 και αφετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος και Ευθύμιος Κατσίκας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους αριθμ. 15, νομίμως εξουσιοδοτημένοι, συμφώνησαν για τη διαπραγμάτευση και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1γ και 5 και στο άρθρο 4 του Ν. 1876/1990, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Τράπεζα και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΥΕΤΕ) προσήλθαν σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) με αντικείμενο τον επαναπροσδιορισμό του μισθολογικού κόστους της Τράπεζας.

Η ανάγκη περιστολής του λειτουργικού κόστους απορρέει από τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, τις ιδιαίτερα αυξημένες κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας καθώς και την ανάγκη βελτίωσης των λειτουργικών αποτελεσμάτων της Τράπεζας για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων. Η περιστολή του μισθολογικού κόστους κρίνεται απαραίτητη για την προσαρμογή της Τράπεζας στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται.

Με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και αφού αντηλλάγησαν εκατέρωθεν επιχειρήματα, προτάσεις και αντιπροτάσεις επί θεμάτων του προσωπικού σε σχέση με τη δραστηριότητα της Τράπεζας, τα μέρη, αποδεχόμενα την αναγκαιότητα περιστολής του μισθολογικού κόστους για την ομαλή πορεία της Τράπεζας με παράλληλη διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων, συμφώνησαν και συναποδέχθησαν, ως ρυθμίσεις της παρούσας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., τα ακόλουθα:

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. 1. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, το σύνολο των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών των εργαζομένων της Τράπεζας, από οποιαδήποτε πηγή και αν αυτές προέρχονται, μειώνεται, αναλόγως του ύψους του, ως εξής:

α) Για το τμήμα των αποδοχών μέχρι 1.000 ευρώ σε ποσοστό 4,0%

β) Για το τμήμα των αποδοχών από 1.001 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ σε ποσοστό 7,5%

γ) Για το τμήμα των αποδοχών από 2.001 ευρώ και άνω σε ποσοστό 15%.

Από την ανωτέρω μείωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι των οποίων οι μηνιαίες καταβαλλόμενες αποδοχές δεν υπερβαίνουν το ύψος των 1.800 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η μείωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων σε ύψος κατώτερο των 1.800 ευρώ ή των προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα Κλαδική Σ.Σ.Ε. μηνιαίων αποδοχών. Επίσης, για όσους εκ των υπαλλήλων είναι ασφαλισμένοι στο τέως Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. και έχουν ήδη θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δικαίωμα και θα λάβουν κατά το ίδιο διάστημα κύρια σύνταξη, η μείωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μηνιαίων αποδοχών τους σε ύψος κατώτερο του αθροίσματος του βασικού μισθού και των επιδομάτων πολυετίας, επιστημονικού και βαθμού που λαμβάνουν.

Το προκύπτον από την κατά τα ανωτέρω μείωση χρηματικό ποσό θα εμφαίνεται στα μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας ως αρνητική διαφορά υπό ειδικό κωδικό αριθμό, θα παραμένει δε αμετάβλητο καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, ανεξαρτήτως μεταβολής των αποδοχών του υπαλλήλου για οποιοδήποτε λόγο, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 3 του παρόντος. Η ‐ κατά μέσο όρο ‐ μείωση των καταβαλλόμενων αποδοχών των υπαλλήλων αναλόγως του ύψους του μηνιαίου μισθού τους εμφαίνεται σε πίνακα που προσαρτάται ως παράρτημα στην παρούσα.

Ρητά συμφωνείται ότι τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της παρούσας, και εφόσον η κατάσταση τόσο της ελληνικής οικονομίας εν γένει, όσο και της Τράπεζας ειδικότερα, το επιτρέπει, τα μέρη θα εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα κατάργησης της παραπάνω αρνητικής διαφοράς.

2. Ως καταβαλλόμενες μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της κατά τα ανωτέρω μείωσης νοείται οτιδήποτε καταβάλλεται στο προσωπικό σταθερά σε μηνιαία βάση ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας, όπως έχει διαμορφωθεί την 31.8.2012. Δεν περιλαμβάνονται παροχές που καταβάλλονται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Τράπεζας, έναντι προσκομιδής εκ μέρους του υπαλλήλου αποδείξεων, το επίδομα στέγασης, όπως επίσης και u960 παροχές που δεν καταβάλλονται σταθερά και η καταβολή τους εξαρτάται από την εκτέλεση εκ μέρους του υπαλλήλου ειδικής υπηρεσίας ή έργου (επίδομα εισηγητών εκπαίδευσης, αμοιβή μελών πειθαρχικών συμβουλίων, πρόσθετη αμοιβή απόδοσης χειριστών data entry, επίδομα απογευματινής βάρδιας, επίδομα εισαγωγής στοιχείων στο ΣΥ.ΔΙ.ΠΕΛ.).

Για όσα εκ των επιδομάτων καταβάλλονται μεν σταθερά, όχι όμως σε δωδεκάμηνη βάση (όπως, π,χ., τουριστικό επίδομα), η μείωση θα υπολογιστεί επί του ποσού μηνιαίων αποδοχών που θα προκύψει μετά την αναγωγή του καταβαλλόμενου ποσού επιδόματος σε δωδεκάμηνη βάση.

3. Σε περίπτωση που, μέσω σύναψης Κλαδικής Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και Τραπεζών προκύψει μείωση των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων της Τράπεζας, αυτή θα συμψηφίζεται με τη συμφωνημένη με την παρούσα μείωση.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής, τα πάσης φύσεως χορηγούμενα στο προσωπικό χρηματικά ποσά υπό μορφή εξόδων κίνησης χωρίς την προσκομιδή εκ μέρους του υπαλλήλου αποδείξεων, αποτελούν επίδομα, το οποίο θα καταβάλλεται σταθερά σε μηνιαία βάση και θα προσαυξάνει τα Δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας και ισολογισμού. Το ύψος του εν λόγω επιδόματος προκύπτει από τη διαίρεση του καταβαλλόμενου μέχρι σήμερα ποσού εξόδων κίνησης σε ετήσια βάση με τον αριθμό 14,5. Η αναφερόμενη στον όρο Α του παρόντος μείωση θα υπολογιστεί μετά τον κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμό.

Από την άνω ρύθμιση εξαιρούνται τα καταβαλλόμενα στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες έξοδα κίνησης, τα οποία θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται όπως μέχρι και σήμερα και δεν θα συνυπολογιστούν στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων που τα λαμβάνουν για τη εξεύρεση του αναφερόμενου στον όρο Α του παρόντος ποσού μείωσης.

5. Η Τράπεζα, ενόψει της παρούσας δυσμενούς συγκυρίας και των εκτάκτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, θα συνδράμει οικονομικά το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, με ποσό το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ ανά τρίμηνο.

Β. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας, διακόπτεται η καταβολή εκ μέρους της Τράπεζας οποιασδήποτε χρηματικής ενίσχυσης στο συσταθέν με τον όρο Β.4 της από 29.12.1995 Ε.Σ.Σ.Ε. Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Συλλογικό».

Γ. 1. Το επιτόκιο του προβλεπόμενου από το άρθρο Β2.1 της από 3.11.1998 Ε.Σ.Σ.Ε. ατομικού δανείου που καταβάλλεται στους υπαλλήλους χωρίς την προσκομιδή δικαιολογητικών, διαμορφώνεται από την έναρξη ισχύος της παρούσας σε ποσοστό 1,5% ετησίως σταθερό. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και τα ήδη υφιστάμενα δάνεια.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που λαμβάνουν ατομικό δάνειο βάσει του άρθρου 17 της από 17.5.1984 Ειδικής Σ.Σ.Ε. των τραπεζοϋπαλλήλων ή βάσει του άρθρου Β2.1 της από 3.11.1998 Ε.Σ.Σ.Ε., να επιλέξουν με αίτησή τους κατά το χρόνο σύναψης του δανείου, την εξόφλησή του σε 40, 50, 60, 70, 80 ή 90 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η εν λόγω ρύθμιση αφορά και τα υφιστάμενα δάνεια και οι υπάλληλοι μπορούν με αίτησή τους, το αργότερο μέχρι τις 31.10.2012, να επιλέξουν άπαξ την κατά τα ανωτέρω αναπροσαρμογή του αριθμού των δόσεων του δανείου που έχουν λάβει, συνυπολογιζομένου του αριθμού των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί.

3. Το επιτόκιο των στεγαστικών δανείων που έχουν συναφθεί βάσει του άρθρου 12 της από 17.5.1984 Ειδικής Σ.Σ.Ε. των τραπεζοϋπαλλήλων και του Κανονισμού Στέγασης για την απόκτηση α΄ κατοικίας, διαμορφώνεται σε 2,50% ετησίως για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και 2,75% για ένα (1) έτος επιπλέον.

Η Τράπεζα δεσμεύεται ότι, με την ολοκλήρωση της ένταξης των στεγαστικών δανείων που συνάπτονται με τους παραπάνω όρους στο μηχανογραφικό σύστημα IRIS και πάντως όχι αργότερα από την 31.12.2012, θα παρασχεθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους όπως, κατόπιν αίτησής τους, καταβάλλουν ως μηνιαία δόση, για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μόνο τους δεδουλευμένους τόκους επί του οφειλόμενου ποσού άληκτου κεφαλαίου.

Δ. Η Τράπεζα κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν θα προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για οικονομοτεχνικούς λόγους εργαζομένων της που σήμερα ανήκουν στο τακτικό (υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας) προσωπικό της. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας για λόγους που αφορούν τον εργαζόμενο ατομικά.

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η διάρκεια της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. είναι τριετής, με ημερομηνία έναρξης την 1.9.2012 και αυτοδίκαιης λήξης την 31.8.2015.

2. Όροι αμοιβής και εργασίας που ρυθμίζονται από τις λοιπές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δεν θίγονται με την παρούσα, εξακολουθούν να ισχύουν ως περιεχόμενό της όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα, πλην των όρων που ήδη ρυθμίζονται από τις Ειδικές και

Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Ο.Τ.Ο.Ε.-Τραπεζών, οι οποίοι αποτελούν αποκλειστικό περιεχόμενο των Συμβάσεων αυτών.

Κατά τα λοιπά, τυχόν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, καθώς και λοιπές ρυθμίσεις που δεν θίγονται με την παρούσα και ήδη προβλέπονται από νόμους, Εθνικές Γενικές, Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Πρακτικά Συμφωνίας, Πράξεις και Αποφάσεις της Διοίκησης και επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται ούτε επηρεάζονται από την υπογραφή της παρούσας.

3. Η παρούσα Ε.Σ.Σ.Ε. συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1), το δε τρίτο θα κατατεθεί αρμοδίως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ε.Τ.Ε.                                                           Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Α. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ                                       Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ     Ε. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2012-2015

 

Εύρος αποδοχών Μέση μείωση % Μέση μείωση €
     
0 ‐ 1800 0,0% 0
1800 ‐ 2000 ‐4,4% ‐84
2000 ‐ 2200 ‐6,2% ‐130
2200 ‐ 2400 ‐7,0% ‐160
2400 ‐ 2600 ‐7,6% ‐190
2600 ‐ 2800 ‐8,1% ‐220
2800 ‐ 3000 ‐8,6% ‐250
3000 ‐ 3200 ‐9,0% ‐280
3200 ‐ 3400 ‐9,4% ‐310
3400 ‐ 3600 ‐9,7% ‐340
3600 ‐ 3800 ‐10,0% ‐370
3800 ‐ 4000 ‐10,2% ‐400
4000 ‐ 4200 ‐10,5% ‐430
4200 ‐ 4400 ‐10,7% ‐460
4400 ‐ 4600 ‐10,9% ‐490
4600 ‐ 4800 ‐11,1% ‐520
4800 ‐ 5000 ‐11,2% ‐550
5000 ‐ 5500 ‐11,5% ‐601
5500 ‐ 6000 ‐11,8% ‐676
6000 ‐ 8000 ‐12,3% ‐863
8000 ‐ 10000 ‐12,7% ‐1156

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Ε.Τ.Ε.                                               Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Α. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ                           Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      Ε. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

 

Advertisement

About allesta

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩ ΕΤΕ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: